مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد. مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه‌سازی برای برنامه‌ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. راهکار SCM ساپ به عنوان یک راهکار کاربردی و یک پارچه باسایر راهکارها برای مدیریت سطح عالی سازمان طراحی شده است. راهکار SCM ساپ تمامی ابزار مورد نیاز برای برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل سازمان را در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد.به بیان ساده تر این راهکار با ارائه گزارشات متنوع از تمامی واحدها مشخص می نماید که وضعیت فعلی سازمان به چه صورت است و رویه عملکردی سازمان چگونه است.