یکی از مهم ترین عوامل در فرایند فروش ارائه خدمات مناسب توسط فروشنده به مشتریان است. برای ارائه خدمات با کیفیت، فروشنده نیاز به بهره گیری از ابزاری دارد که بتواند فرایند فروش را تسهیل نماید و محاسبات مختلف را با سرعت مناسبی انجام دهد. برنامه تبلت فروشنده ساپ به عنوان یک برنامه هوشمند فروش قابلیت های گسترده و فراوانی دارد که به فروشنده در انجام وظایف کمک می کند. برنامه تبلت ساپ توانایی پشتیبانی از انواع فروش گرم، سرد و هوشمند را دارا می باشد.


      امکانات و ابزارها