حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع تحت عنوان بیانیه حسابرسی ، گزارشات و فرم های طراحی شده در راهکار حسابرسی ساپ شاخص ها و پارمترهای ارائه یک بیانیه استاندارد حسابرسی را فراهم ساخته است . برخی از فعالیت ها و گزارشات موجود برای این راهکار به شرح ذیل است.