فرایند انبارداری، توزیع و خرید ملزومات برای سازمان های تولیدی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزارشات مربوط به کنترل موجودی انبار و هزینه های مربوطه ، امکانات و هزینه های واحد توزیع و گزارشات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد پرسنل انبار و پخش تنها بخشی از فعالیت های مدیران لجستیک می باشد. راهکار ساپ با انجام پیچیده ترین فعالیت های کنترل موجودی، برنامه ریزی مسیرهای توزیع و ارائه گزارشات مورد نیاز در واحد لجستیک، مدیران را در کاهش هزین ها و افزایش بهروری سازمان مربوطه یاری می دهد.