مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف سازمان است. مدیران مالی به دنبال افزایش سود سازمان مربوطه (در کوتاه مدت) و افزایش ثروت سهامداران (در بلند مدت) می باشند. مدیران مالی همچنین مسئول سلامت مالی سازمان نیز هستند. آنها گزارشات مالی را تهیه، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت، استراتژی ها را توسعه داده و برای رسیدن به اهداف مالی بلند مدت سازمان برنامه ریزی می کنند. نقش مدیر مالی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری در حال تغییر است. در گذشته وظیفه اصلی مدیر مالی ثبت و تهیه گزارشات مالی سازمان بوده است. راهکار مدیریت مالی ساپ با ارائه ثبت ها و گزارشات حسابداری تمرکز مدیران را بر روی تحلیل داده ها و ارائه مشاوره به مدیران عالی برای حداکثر سازی سود و افزایش ثروت سهامداران معطوف ساخته است. برخی از برنامه ها و گزارشات ارائه شده در راهکار مدیریت مالی ساپ به شرح ذیل می باشد.