ارتباط با مشتری به همه فرایندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود و شامل مدیریت انواع شیوه‌هایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده می‌کند. راهکار CRM ساپ تشکیل شده است از مجموعه ای از برنامه ها و ابزارهایی که سازمان را در جهت ارتباط موثر با مشتری یاری می دهد. برخی از این برنامه ها و گزارشات به شرح ذیل است.