یکی از مهم ترین بخش های سازمان های تولیدی و توزیعی واحد انبار است. انبار به فضایی اطلاق می گردد که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم، جهت نگهداری از انواع محصولات شامل ملزومات، مواد اولیه، کالای ساخته، کالای نیمه ساخت، و سایر فراورده ها استفاده می شود. ساپ با ارائه راهکار تخصصی در خصوص انبار به ارائه برنامه های تخصصی در این حوزه پرداخته است. انبار به عنوان واحدی که از بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی سازمان ها را نگهداری می کند همواره مورد توجه مدیران می باشد. کنترل موجودی انبار، هزینه های انبار داری و نگهداری، چیدمان و بسیاری از مسائل دیگر از جمله دغدغه های مدیران مربوطه در این حوزه می باشد. راهکار انبار ساپ با ارائه برنامه های کاربردی برنامه ریزی موجودی ها و کنترل فرایند انبار را برای مدیران تسهیل کرده است. برخی از کاربردهای ارائه شده در راهکار انبار ساپ به شرح ذیل است.