مدیریت تولید، عملکردی است که عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی تاکتیکی و راهبردی فراورده‌های موجود و جدید یک شرکت است. مدیریت تولید یک فعالیت درون سازمانی است که از پیش‌بینی، برنامه‌ریزی  برای محصولات یا خدمات تشکیل می‌شود. مدیر تولید همواره دغدغه کنترل خطوط تولید ، افزایش راندمان تولید ، محاسبه قیمت تمام شده و بسیاری از فعالیت های مهم دیگر را دارد. که در نهایت همه این فعالیت ها منجر به افزایش درامد، افزایش سهم بازار و افزایش حاشیه سود خواهند شد. از طرف دیگر یک مدیر تولید باید در مورد تحلیل بازار و کارایی‌ها و ویژگی‌های محصول مسئولیت پذیر باشد. راهکار مدیریت تولید ساپ به صورت هوشمندانه ای کلیه برنامه ها و گزارشات مدیران تولید را در اختیار انها قرار می دهد.