نگهداری و تعمیرات به همه فعالیت های برنامه ریزی فنی، مدیریتی در طول چرخه عمر امکانات و تجهیزات اطلاق می شود. این فرایند با هدف حداکثر سازی کارایی و اثر بخشی کلی تجهیزات، از طریق ایجاد یک سیستم نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه برای امکانات و تجهیزات می باشد.

راهکار تعمیرات و نگهداری ساپ با بهره گیری از مفهوم آن به عنوان بخشی از پیاده سازی کایزن" فرایندی برای افزایش بهره وری" طراحی شده است. نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر، شامل مسئولیت کلیه افراد در همه رده های سازمانی در نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و کنترل کیفیت تجهیزات می باشد. در راهکار نگهداری و تعمیرات ساپ کلیه گزارشات ، فرم ها و برنامه هایی که برای ایجاد یک نظام مناسب تعمیرات و نگهداری مورد نیاز است پیش بینی و طراحی شده است از ویژگی های منحصربفرد این راهکار توان قابلیت انطباق با انواع فرایند های تولیدی و خدماتی می باشد. برخی از گزارشات و فرم های ارائه شده در راهکار نگهداری و تعمیرات ساپ به شرح ذیل ارائه می گردد.