نیروی کار، مهم‌ترین سرمایه و دارایی هر شرکتی محسوب می‌شود. از این‌رو لازم است، برای پیشرفت شرکت و دستیابی به اهداف آن، این سرمایه‌های مهم مدیریت شوند. مدیریت منابع انسانی در هر شرکتی این وظیفه را  عهده دار است. به‌همین دلیل می‌توان گفت، مدیریت منابع انسانی از مهم‌ترین و حساس‌ترین واحدهای سازمان‌ است، که با مدیریت خوب و حرفه‌ای خود، می‌تواند موجب رشد دائم سازمان شود، به‌نحوی که هم کارفرما و هم کارمندان از این بابت سود ببرند. بدیهی است که مدیران منابع انسانی برای انجام وظایف محوله نیاز به بهره گیری از یک اتوماسیون اداری و گزارشات متنوع در این حوزه می باشد. در همین راستا  راهکارهای منابع انسانی ساپ، تجربیات چندین دهه مدیران را در قالب راهکار منابع انسانی طراحی کرده است. برخی از برنامه ها و گزارشات راهکارهای منابع انسانی به شرح ذیل است.